Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Quỳnh Lâm

Quỳnh Lâm - Quỳnh Phụ - Thái Bình
tbh-quynhphu-thcsquynhlam@edu.viettel.vn